VDO แนะนำโครงการ

ผังพื้นที่การก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประจำปีงบประมาณ 2554-2560)

 

 

 

AmazingCounters.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การนำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เข้าร่วมโครงการต้นแบบ CoST
           คณะกรรมการ ทอท.ซึ่งมีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธานกรรมการ มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 12 /2557 เมื่อวันพฤหั...
 • เยี่ยมชมโครงการ
        คณะ ม.รามคำแหง เยี่ยมชมโครงการ...       คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการตรวจรับงานดินขุดดินถม และงานถนน คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ..
        นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 บริเวณพ...
 • ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้าง
                    คุณปวีณา จริยฐิติพงษ์ กรรมการกำกับการบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เข้าเยี่ยมชมพร้อมติดตามความก้าวห...
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมโครงการ...
    นายสราวุธ ทรงวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การจัด...
 • ม.เกษตรฯ เยี่ยมชมโครงการฯ......
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล อาจารย์ประจำวิชาวิศวะโยธา และนิสิตคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอ...
 • ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้าง
               นายอนันต์  หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง และคณะกรรมกรารตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอาก...
 • ติดตามความคืบหน้าโครงการ .....
      นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการกำกับการบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) พร้อมคณะกรรมการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศ...
 • ม.ราชภัฎลำปาง เยี่ยมชมโครงการฯ....
      คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร...
 • กอญ.ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว TNN24...
       นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. พาทีมข่าวลงพื้นที่เยี่ยมชมการก่อสร้างบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และ  ลานจอดอากาศยาน (APRON) พร้อมให้สัม...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ CC1/1…
      นายอเนก ธีระวิวัฒก์ชัย รองกรรมการอำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระ...
 • AIRBUS เยี่ยมชมโครงการ….
          คุณอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ Mr.Laurean Boisson  Head of Airports & Product Competit...
 • รองปลัด กท.คมนาคม เยี่ยมชมโครงการ…
        นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการกำกับการบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภ...
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่น 52…
         พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น และคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 52 กรมยุ...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่านต่อ)
   ...