หน้าหลัก

  
 - ความก้าวหน้างาน รวมทั้งโครงการ 
  
 - งานออกแบบ กลุ่มงานที่ 1: งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 งานส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ และระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM) 
  
 - งานออกแบบ กลุ่มงานที่ 2: งานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก อาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก 
  
 - งานออกแบบ กลุ่มงานที่ 3: งานระบบสาธารณูปโภค 
  

 *หมายเหตุ: เปอร์เซ็นความก้าวหน้างานเมื่อสิ้นสุดเดือน กันยายน 2557

 

 

 • โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2554-2560   1. สรุปสาระสำคัญของโครงการ          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ถูกออกแบบให้มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารไ... อ่านต่อ...

 • ข่าวสารทั่วไป

  ข่าวสารต่างๆจาก การท่าอากาศยานไทย (ทอท.) และ สำนักงานบริหารการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)... อ่านต่อ...

 • งานออกแบบก่อสร้างสาธารณูปโภค

  ขอบเขตงาน        ออกแบบระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล เพื่อขยายเพิ่มขีดความสามารถระบบปัจจุบันให้สามารถรองรับการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในโครงการพัฒนาท่าอากา... อ่านต่อ...

 • ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานที่ปรึกษาออกแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

  ข้อมูลทั่วไป งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านกิจกรรมการบินอย่างครบถ้วน รวมทั้งลานจ... อ่านต่อ...

 • งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ

                งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มที่ปรึกษา EPM Cons... อ่านต่อ...

 • กลุ่มงานที่ 2: กลุ่มงานที่ปรึกษาออกแบบอาคารผู้โดยสาร

  ประกอบด้วย 1) งานออกแบบและก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก บนพื้นที่ประมาณ 60,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อาคารผู้โดยสารหลัก 2) งานออกแบบและก... อ่านต่อ...