VDO แนะนำโครงการ

ผังพื้นที่การก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประจำปีงบประมาณ 2554-2560)

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การนำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เข้าร่วมโครงการต้นแบบ CoST
           คณะกรรมการ ทอท.ซึ่งมีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธานกรรมการ มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 12 /2557 เมื่อวันพฤหั...
 • คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร
      วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้...
 • คณะนักศึกษาวิศว ม.เกษตร เยี่ยมชมโครงการ...
      วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุธีรพงศ์ พัฒโร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ยอดสุดใจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาคณ...
 • คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร MMM คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เยี่ยมชมโครงการ...
       วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Mini Master of  Management Program (MMM) รุ่นที่ 67 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้ารับฟังบร...
 • คณะกรรมการ วสท. เยิ่ยมชมโครงการ....
       เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวิชา ฉิมะพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ปมาณิกบุตร อุปนายก คณะกรรมการ และสมาชิกวิศวกรรมส...
 • คณะผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม เยี่ยมชมโครงการ...
        เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานก่อสร้าง&nb...
 • คณะนักศึกษา ม.รามคำแหงเยี่ยมชมโครงการ…
      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  นายสุวิชา ฉิมะพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ แสงปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศา...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ...
      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561นายอนันต์ หวังชิงชัย คณะกรรการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหล...
 • ผอ.สกส.ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่อง CGTN…
        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายอนันต์  หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง CGTN สำนักข่าว CCTV เกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวร...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ...
        เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน...
 • PCS จัดพิธียกเสาเหล็กต้นแรก...
       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ทอท. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SCS Consortium และPCS Joint Venture ผู้รับจ้าง CC1/2 จัดพิธียกเสาต้นแรกของโครงสร้างเหล็กในการก...
 • ผู้แทนจาก ACI Asia Pacific เยี่ยมชมโครงการ…
     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่จาก ACI Asia Pacific และผู้แทนจาก World Business Partners (WBP)  เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บ...
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ…
       เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  นายอนันต์  หวังชิงชัย กรรมการตรวจการจ้าง  ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณก่อ...
 • วิศวฯ ม.เกษตรฯ เยี่ยมชมโครงการ
       เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์และนิสิตในโครงการ “ก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่” ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังบรรยายเกี่...
 • กอญ.นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ
       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ทอท. นำคณะสื่อมวลชนเยื่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่านต่อ)
   ...