ภาพความก้าวหน้า ต.ค.66

การปรับปรุงการระบายน้ำสำหรับอุโมงค์ Utility Tunnel ภายในอาคาร SAT-1 ฝั่งตะวันตกที่ได้มีการแก้ไขการทรุดตัว

งานยกพื้นและปูหญ้าเทียม บริเวณพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่า

งานกั้นผนังชั่วคราวและติดสติ๊กเกอร์ Ink Jet บริเวณพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่า

งานติดตั้ง Air Duct หน้า OAU สำหรับพื้นที่เช่าชั้น G อาคาร SAT-1 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Sensor  เช่น Temp Sensor, Airflow Sensor เป็นต้น

งานติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ SCADA สำหรับ Plug-In CB ของ Bus duct

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ และระบบ Lightning Control เพิ่มเติม

งานปิดช่องเปิดพื้นช่อง SHAFT ชั้น Ground อาคาร SAT-1

งานติดตั้งหุ้มฉนวนและ Jacket ท่อ KW ใน Utility Tunnel

งานติดตั้ง Main Infrastructure Kitchen Exhaust

งานติดตั้ง Distribution Panel เพิ่มเติม บริเวณชั้น 3 อาคาร SAT-1