ภาพความก้าวหน้า ก.พ.67

งานรางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่รั่วซึมจาก Diaphragm Wall บริเวณอุโมงค์ระบบ BHS
(งานหล่อ Curb ในอุโมงค์เข้าหน้างาน (ARC) ฝั่งทิศตะวันออก)

งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำบริเวณ Ramp Service Road ชั้น B2
(งานเปลี่ยนฝาบ่อ ฝั่งทิศตะวันออก)

งานหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV (จำนวน 2 จุด)
(งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV ทิศตะวันตก)

งานหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV (จำนวน 2 จุด)
(งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV ทิศตะวันออก)

งานหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV (จำนวน 2 จุด) (งานร้อยสายไฟ สำหรับโคมไฟ F03)

 

งานติดตั้งเสา Bollard ใต้ Fixed Boarding Bridge
(งานติดตั้งเสา Bollard ด้านทิศเหนือ)

งานก่อสร้างฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
(งานกั้นพื้นที่ผนังชั่วคราวเพื่อติดตั้งฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์)

งานก่อสร้างฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
(งานรื้อถอนฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์ชั่วคราว)

งานติดตั้งระบบดับเพลิงชนิด Pre-Action Sprinkler
สำหรับห้อง Generator ชั้น G อาคาร SAT-1

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ และระบบ Lightning Control เพิ่มเติม
(งานร้อยสายไฟ, MI Cable และติดตั้งโคมไฟ IC60/1)

งานก่อสร้าง MV Substation and Wiring Cable for APM Traction Substation
(งานร้อยสายไฟ 24 kV (Duct Bank Manhole ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก))

 งานก่อสร้าง MV Substation and Wiring Cable for APM Traction Substation

(งานร้อยสายไฟ 24 kV (ภายในอุโมงค์ APM Tunnel))

งานเพิ่มเติมระบบปรับอากาศบริเวณ Transfer Counter ชั้น 2 Concourse D