CC2/1

 

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1)

ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตงาน

ข้อมูลสัญญา 

ขอบเขตงาน

ข้อมูลการประกวดราคาจ้าง

ขอบเขตงาน

รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562 

ขอบเขตงาน