CC2/1

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1)

ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตงาน

ข้อมูลสัญญา 

ขอบเขตงาน

ข้อมูลการประกวดราคาจ้าง

ขอบเขตงาน

รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

ขอบเขตงาน

รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมกราคม - สิงหาคม 2565 ขอบเขตงาน