กลุ่มงานสาธารณูปโภค

งานออกแบบกลุ่มงานสาธารณูปโภค 

ขอบเขต

ขอบเขตงาน

 
ประกาศจัดหาพัสดุ

ขอบเขตงาน 

 
ผลการจัดหาพัสดุ

ขอบเขตงาน 

สัญญา

ขอบเขตงาน