ที่ปรึกษาควบคุมงาน

 

งานที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSC)

ขอบเขต

ขอบเขตงาน

ข้อมูลสัญญา 

ขอบเขตงาน

ข้อมูลประกวดราคาจ้าง 

ขอบเขตงาน

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม - สิงหาคม 2565 ขอบเขตงาน