ที่ปรึกษาควบคุมงาน

 

งานที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSC)

ขอบเขต

ขอบเขตงาน

ข้อมูลสัญญา 

ขอบเขตงาน

ข้อมูลประกวดราคาจ้าง 

ขอบเขตงาน

 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 2562 ขอบเขตงาน
 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2562 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน เมษายน 2562 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ขอบเขตงาน