ที่ปรึกษาควบคุมงาน

 

งานที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSC)

ขอบเขต

ขอบเขตงาน

ข้อมูลสัญญา 

ขอบเขตงาน

ข้อมูลประกวดราคาจ้าง 

ขอบเขตงาน

 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2562 ขอบเขตงาน