ที่ปรึกษาควบคุมงาน

 

งานที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSC)

ขอบเขต

ขอบเขตงาน

ข้อมูลสัญญา 

ขอบเขตงาน

ข้อมูลประกวดราคาจ้าง 

ขอบเขตงาน

 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 2562 ขอบเขตงาน
 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2562 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน เมษายน 2562 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ขอบเขตงาน 
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มิถุนายน 2562 ขอบเขตงาน