CC1/2

 

งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชัน 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงทางด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2)

ขอบเขต

ขอบเขตงาน

ข้อมูลสัญญา 

ขอบเขตงาน

ข้อมูลการประกวดราคาจ้าง

ขอบเขตงาน           

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562

ขอบเขตงาน 

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563

ขอบเขตงาน 

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

ขอบเขตงาน