งานออกแบบก่อสร้างสาธารณูปโภค


ขอบเขตงาน

       ออกแบบระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล เพื่อขยายเพิ่มขีดความสามารถระบบปัจจุบันให้สามารถรองรับการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560)

 

1. ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย

1.1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง 115 kV

1.2 ระบบไฟฟ้า 24 kV

1.3 ระบบ SCADA

2. ระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วย

2.1 ระบบประปา

2.2 ระบบน้ำเสีย

 

 

ขอบเขตงานระบบไฟฟ้า

งานออกแบบประกอบด้วย

- ระบบไฟฟ้า 115 kV ต่อเชื่อมกับโครงข่ายจำหน่ายของ กฟน. ด้านถนนบางนา-ตราด
- อาคารสถานีไฟฟ้าหลักหลังที่ 2 (MTS2)
- ระบบไฟฟ้า 24 kV
- สถานีไฟฟ้าย่อยในอาคารและนอกอาคาร
- งานตัด-ต่อเชื่อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าปัจจุบัน
- ระบบควบคุมและรายงานผลผ่านระบบศูนย์กลาง (SCADA)

 

 

 

ขอบเขตงานระบบประปา

ประกอบด้วย

- ท่อรับน้ำประปาจาก กปน. จากบริเวณถนนกิ่งแก้ว 
- ถังเก็บน้ำประปาทางทิศใต้ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 ลบ.ม. และเตรียมขยายอีก 40,000 ลบ.ม 
- สถานีสูบน้ำประปาที่สามารถรองรับการใช้น้ำที่ 60 ล้านคน/ปี และสามารถขยายเพิ่มเติมสำหรับความต้องการในอนาคต 120 ล้านคน/ปีได้ 
- ปรับปรุงขยายโครงข่ายท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อรองรับการใช้น้ำที่ 60 ล้านคน/ปี

 

 

ระบบน้ำเสีย

- ท่อรวบรวมน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสียสำหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ในโครงการ เพื่อส่งน้ำเสียไปบำบัดยังโรงบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน
- ปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมเพื่อรองรับน้ำเสียจากโครงการ

 

ระบบจัดการขยะ

- พิจารณาเส้นทางการเก็บขนขยะปัจจุบัน
- เสนอปรับปรุงการจัดเส้นทางการเก็บขนขยะ หรือเพิ่มแนวเส้นทางเพื่อรองรับขยะในโครงการฯ

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557

 

ขั้นตอนการทำงาน ประกอบด้วย

- รวบรวมทบทวนข้อมูลพื้นฐาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและสำรวจสภาพพื้นที่
- สรุปความต้องการโครงการและพิจารณาแนวทางเลือก (ถ้ามี)
- งานออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล
- จัดทำแบบรายละเอียดและเอกสารประกวดราคาการให้บริการหลังงานออกแบบในช่วงงานก่อสร้าง