งานออกแบบระบบประปาและน้ำเสีย


 

ระบบประปาปัจจุบัน

- ท่อรับน้ำประปาจาก กปน. ขนาด Ø 800 มม.

- ถังเก็บน้ำประปาทางทิศเหนือขนาด 40,000 ลบ.ม. (แบ่งเป็น 2 ถังย่อย) และเตรียมพื้นที่สำหรับขยายอีก 40,000 ลบ.ม

- สถานีสูบน้ำประปาภายในติดตั้ง

- เครื่องสูบน้ำประปาหลักจำนวน 5 ชุด
- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันจำนวน 1 Set
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 3  ชุด

- โครงข่ายท่อจ่ายน้ำประปา

 

ระบบน้ำเสียปัจจุบัน

- ท่อรวบรวมน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสียสำหรับอาคารในโครงการ เพื่อส่งน้ำเสียไปบำบัดยังโรงบำบัดน้ำเสีย โดยมีปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย 6,500 ลบ.ม./วัน

- โรงบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดแบบชีวภาพชนิดตะกอนเร่งแบบกำจัดธาตุอาหาร