การบริหารจัดการขยะ


 

 

การออกแบบระบบกำจัดขยะ

ขอบเขตการออกแบบ

1. ศึกษาพิจารณาเส้นทางการเก็บขนขยะปัจจุบัน

2. นำเสนอปรับปรุงการจัดเส้นทางการเก็บขนขยะ หรือเพิ่มเส้นทางเพื่อรองรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

 

 

การดำเนินงานที่ผ่านมา

1.ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง

• ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จำนวน 2 ครั้ง
• ประชุมคณะทำงานประจำสัปดาห์ จำนวน 4 ครั้ง
• ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มงาน

2. รวบรวมข้อมูลจาก ทอท./EPM และประสานขอข้อมูลเชื่อมต่อระบบจาก DC1, DC2 และ DCAP

3. ประสานงานและประชุมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กฟน. และ กปน.

4. สำรวจสภาพภูมิประเทศและสำรวจระบบสาธาณูปโภคปัจจุบันและพื้นที่ที่จะออกแบบตามแนวคิดที่เสนอ

 

 

ตัวอย่างผลการดำเนินงานที่ผ่านมา