งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC)


 

         ที่ปรึกษาบริหารจัดการ PMC

            ทอท. ได้จัดจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ  เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการควบคุมการใช้งบประมาณในโครงการให้อยู่ในกรอบที่กำหนด  และการบริหารให้งานมีความก้าวหน้าไปตามแผนงานและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด  รวมทั้งมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด

 

ขอบเขตงาน PMC ประกอบด้วย

          1. การบริหารจัดการโครงการโดยรวม
          2. การประกันคุณภาพ
          3. การจัดการด้านวิศวกรรมและการออกแบบด้าน IT
          4. การจัดหาและบริหารสัญญา
          5. งบประมาณ/การควบคุมราคาและการรายงาน 
          6. การบริหารแผนดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้า
          7. การจัดการควบคุมการก่อสร้าง
          8. การบริหารโดยทั่วไปและการโต้ตอบเอกสาร