กลุ่มอาคารผู้โดยสาร

งานออกแบบกลุ่มอาคารผู้โดยสาร 

ขอบเขต

 

 
ประกาศจัดหาพัสดุ

 

 
ผลการจัดหาพัสดุ

ขอบเขตงาน 

 
สัญญา

ขอบเขตงาน