ภาพความก้าวหน้า พ.ย.66

การปรับปรุงการระบายน้ำสำหรับอุโมงค์ Utility Tunnel ภายในอาคาร SAT-1 ฝั่งตะวันตก ที่ได้มีการแก้ไขการทรุดตัว

งานรางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่รั่วซึมจาก Diaphragm Wall บริเวณอุโมงค์ระบบ BHS

งานกั้นผนังชั่วคราวและติดตั้งสติ๊กเกอร์ Ink Jet บริเวณพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่า

งานติดสติ๊กเกอร์สีขาวบนผนังกระจกบริเวณพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่า

งานรั้วตาข่ายถักบริเวณอุโมงค์รถ APM (จำนวน 6 ชุด)

งานพื้น Epoxy ห้อง Security Room ชั้น 2 ห้อง Security Check (จำนวน 3 ห้อง)

งานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีทางเดินบริเวณชั้น 2

งานติดตั้งผนัง Aluminium Composite หน้าลิฟต์ ชั้น 2 (จำนวน 4 จุด) 

งานทาสีผนังบริเวณชั้น 2

งานติดตั้งเสา Bollard ใต้ Fixed Boarding Bridge

งานก่อสร้างผนังห้องอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ Dynamic UPS 1 ห้อง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดทำความเย็นด้วยสารทำความเย็น จำนวน 2 ชุด (2 ชุด/ห้อง) 

งานติดตั้งระบบดับเพลิงชนิด Pre-Action Sprinkler สำหรับห้อง Generator ชั้น G อาคาร SAT-1

งานติดตั้ง Air duct หน้า OAU สำหรับพื้นที่เช่าชั้น G อาคาร SAT-1 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Sensor เช่น Temp Sensor, Airflow Sensor เป็นต้น

งานติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ SCADA สำหรับ Plug-In CB ของ Bus duct

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ และระบบ Lightning Control เพิ่มเติม

งานปิดช่องเปิดพื้นช่อง SHAFT ชั้น Ground อาคาร SAT-1

งานติดตั้งหุ้มฉนวนและ Jacket ท่อ KW ใน Utility Tunnel