ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานที่ปรึกษาออกแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1


ข้อมูลทั่วไป

งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านกิจกรรมการบินอย่างครบถ้วน รวมทั้งลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร, ระบบ Docking Guidance, Gate Assignment, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบลำเลียงกระเป๋า Baggage Handling system ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

โครงสร้างอาคารภายนอก

 

โครงสร้างอาคารโดยสังเขป

 

ลักษณะอาคาร

โดยมีลักษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 216,000 ตารางเมตร มีจำนวนประตูทางออกที่เชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคาร 28 หลุมจอด สามารถจอดอากาศยานขนาด CODE F เช่น A380 ได้ 8 หลุมจอด และอากาศยานขนาด  CODE E เช่น Boeing 747 ได้ 20 หลุมจอด


 

งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

พื้นที่ประมาณ 960,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับหลุมจอดอากาศยานจำนวน 28 หลุมจอด ซึ่งทั้งหมดเป็นหลุมจอดประชิดอาคารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ พร้อมก่อสร้างระบบทางขับเพื่อเข้าสู่ลานจอดอากาศยาน

 

งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ด้านทิศใต้และระบบขนส่งผู้โดยสาร (Automated People Mover: APM)

เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาว 700 เมตร ซึ่งต่อจากอุโมงค์เดิมที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว พร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารระบบขนส่งกระเป๋าสัมภาระ และระบบถนนภายในลานจอดท่าอากาศยาน

APM Connection