ภาพความก้าวหน้า มี.ค.67

งานรางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่รั่วซึมจาก Diaphragm Wall บริเวณอุโมงค์ระบบ BHS

(งานหล่อ Curb ในอุโมงค์เข้าหน้างาน (ARC) ฝั่งทิศตะวันออก)

งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำบริเวณ Ramp Service Road ชั้น B2
(งานเปลี่ยนฝาบ่อ ฝั่งทิศตะวันออก)

งานคานจำกัดความสูง และงานป้ายจราจรบริเวณ Service Road รอบอาคาร SAT-1

งานหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV (จำนวน 2 จุด)
(งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV ทิศตะวันออก)

งานก่อสร้างฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

 งานติดตั้ง Air Louver สำหรับ Smoke Control เพื่อปรับปรุงการเติมอากาศ (Air Intake)

เข้าสู่อาคาร SAT-1 และการไหลเวียนอากาศในพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคาร

งานก่อสร้างผนังห้องอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ Dynamics UPS 1 ห้อง
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดความเย็นด้วยสารทำความเย็นจำนวน 2 ชุด (2 ชุด/ห้อง)
(ติดตั้งเพื่อลดอุณหภูมิภายในห้องอุปกรณ์ควบคุมของ Dynamic UPS)

งานติดตั้งระบบดับเพลิงชนิด Pre-Action Sprinkler สำหรับห้อง Generator
ชั้น G อาคาร SAT-1

งานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของทางเลื่อน และบันไดเลื่อนให้สามารถเชื่อมต่อและรับคำสั่งจากระบบ Fire Alarm ได้

งานติดตั้งอุปกรณ์ Controller พร้อมปรับแก้ไข Control Wiring สำหรับ Starter Panel
ระบบอัดอากาศบริเวณบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ (Air Pressurized System)

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ และระบบ Lightning Control เพิ่มเติม
(งานติดตั้งตู้ Control ของโคมไฟ IC60/1)

งานก่อสร้าง MV Substation and Wiring Cable for APM Traction Substation
(งานร้อยสายไฟ 24 kV (Duct Bank Manhole ด้านทิศตะวันตก))

งานก่อสร้าง MV Substation and Wiring Cable for APM Traction Substation
(งานร้อยสาย 24 kV (ภายในอุโมงค์ APM Tunnel))

งานเพิ่มเติมระบบปรับอากาศบริเวณ Transfer Counter ชั้น 2 Concourse D