CC4

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)

ขอบเขต ขอบเขตงาน 
ข้อมูลสัญญา

ขอบเขตงาน 

ข้อมูลการประกวดราคาจ้าง

ขอบเขตงาน 

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 2562 ขอบเขตงาน   
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ขอบเขตงาน 
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2562 ขอบเขตงาน 
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน เมษายน 2562 ขอบเขตงาน 
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ขอบเขตงาน  
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มิถุนายน 2562 ขอบเขตงาน