CC4

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)

ขอบเขต ขอบเขตงาน 
ข้อมูลสัญญา

ขอบเขตงาน 

ข้อมูลการประกวดราคาจ้าง

ขอบเขตงาน 

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 2562 ขอบเขตงาน   
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ขอบเขตงาน 
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2562 ขอบเขตงาน 
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน เมษายน 2562 ขอบเขตงาน 
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ขอบเขตงาน