CC4

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)

ขอบเขต ขอบเขตงาน 
ข้อมูลสัญญา

ขอบเขตงาน 

ข้อมูลการประกวดราคาจ้าง

ขอบเขตงาน 

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 ขอบเขตงาน   
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2563 ขอบเขตงาน 
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2564 ขอบเขตงาน
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม - สิงหาคม 2565 ขอบเขตงาน