ภาพความก้าวหน้า เม.ย.67

การปรับปรุงการระบายน้ำสำหรับอุโมงค์ Utility Tunnel ภายในอาคาร SAT-1 ฝั่งตะวันตก
ที่ได้มีการแก้ไขการทรุดตัว

งานรางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่รั่วซึมจาก Diaphragm Wall บริเวณอุโมงค์ระบบ BHS

งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำบริเวณ Ramp Service Road ชั้น B2

งานคานจำกัดความสูง และงานป้ายจราจรบริเวณ Service Road รอบอาคาร SAT-1

งานหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV (จำนวน 2 จุด) ทิศตะวันตก

งานหลังคาคลุมที่จอดรถ TCV (จำนวน 2 จุด) ทิศตะวันออก

งานก่อสร้างฐานประติมากรรมช้างหิมพานต์ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

งานติดตั้ง Air Louver สำหรับ Smoke Control เพื่อปรับปรุงการเติมอากาศ (Air Intake)
เข้าสู่อาคาร SAT-1 และการไหลเวียนของอากาศภายในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร 
(ชั้น G S114 Louver Motorized Damper)

งานติดตั้ง Air Louver สำหรับ Smoke Control เพื่อปรับปรุงการเติมอากาศ (Air Intake)
เข้าสู่อาคาร SAT-1 และการไหลเวียนของอากาศภายในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร
(ชั้น 2 Mockup)

งานก่อสร้างผนังห้องอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ Dynamic UPS 1 ห้อง
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดความเย็นด้วยสารทำความเย็นจำนวน 2 ชุด (2ชุด/ห้อง)
(ติดตั้งเพื่อลดอุณหภูมิภายในห้องอุปกรณ์ควบคุมของ Dynamic UPS)

งานติดตั้งระบบดับเพลิงชนิด Pre-Action Sprinkler สำหรับห้อง Generator
ชั้น G อาคาร SAT-1

งานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของทางเลื่อน และบันไดให้สามารถเชื่อมต่อและรับคำสั่งจากระบบ Fire Alarm ได้

งานติดตั้งอุปกรณ์ Controller พร้อมปรับแก้ไข Control Wiring สำหรับ Starter Panel
ระบบอัดอากาศบริเวณบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ (Air Pressurized System)

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ และระบบ Lightning Control เพิ่มเติม
(งานติดตั้งตู้ Control ของ โคมไฟ IC60/1)

งานก่อสร้าง MV Substation and Wiring Cable for APM Traction Substation

งานติดตั้ง Precision Air จำนวน 4 ชุด พร้อมงานเชื่อมต่อระบบ
และงานระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานเพิ่มเติมระบบปรับอากาศบริเวณ Transfer Counter ชั้น 2 Concourse D