วัตถุประสงค์

 

                 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานที่ได้รับอนุมัติ งานควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง งานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม งานประเมินผลการดำเนินงานของโครงการโดยเปรียบเทียบกับแผนโครงการ จัดทำข้อมูลความคืบหน้าโครงการ  และราบละเอียดต่าง ๆ ผ่าน Website ของโครงการก่อสร้างและสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) ผู้สื่อข่าว และประชาชนที่สนใจรับทราบ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการนั้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและโปร่งใส ได้แก่ งานบริหารสัญญา งานควบคุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ งานบัญชี งานจัดซื้อจัดจ้าง งานควบคุมพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย