หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักบริหารโครงการก่อสร้าง

 

 

1. วางแผน บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบ และสถาปัตยกรรมของโครงการก่อสร้าง   ทสภ. และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2. การกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขของการศึกษาโครงการที่ว่าจ้างที่ปรึกษา ตลอดจน พิจารณาข้อเสนอทางวิชาการในขั้นตอนของการดำเนินการว่าจ้างและควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ ทอท. และมาตรฐานสากล 

3. ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้าง ทสภ. การควบคุมคุณภาพความปลอดภัย ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้าง วิเคราะห์ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการก่อสร้าง นำเสนอแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและการการเร่งรัดผลงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนโครงการอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง บริหารจัดการข้อมูลงานโครงการก่อสร้าง ทสภ. เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้ของการก่อสร้างในเชิงสถิติการทำงานและค่าใช้จ่าย ในการศึกษาและวิเคราะห์การตัดสินใจ การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ การอ้างอิงเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ ในการก่อสร้าง การพัฒนาระบบงานก่อสร้างต่อไปในอนาคต

4. วางแผนประสานงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบในระบบงานนั้น ๆ เกี่ยวกับ ระบบการทำงาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ และเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งจัดการคู่มือปฏิบัติงานหรือการบำรุงรักษา

5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารและผลงานการก่อสร้างก่อนการส่งมอบให้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

6. สนับสนุนและอำนวยการความสะดวกการดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง ทสภ. ได้แก่ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานการประชุม และงานบริหารบุคคล งานพัฒนาบุคคล งานวิเทศสัมพันธ์ งานพัสดุ งานบริการยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการและประชาสัมพันธ์

7. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบัญชี งานการเงินและงานบัญชีพัสดุ ของโครงการก่อสร้าง ทสภ. ตามข้อกำหนดและระเบียบ ทอท. ที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องและรองรับมาตรฐานบัญชีสากล(International Financial Reporting Standards : IFRS) เหมือนกันทั้งองค์กร

8. ดำเนินการจัดทำและบริหารสัญญา งานจัดซื้อจัดจ้าง งานตรวจรับ งานควบคุมพัสดุ ตามกฏหมาย มติคณะรัฐมนตรี นโยบายคณะกรรม  ทอท. และระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหานทที่เกิดขึ้นแก่ ทอท. และเพื่อให้การบริหารพัสดุ ของโครงการก่อสร้าง ทสภ. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและโปร่งใส

9. ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การบริหารการเบิกจ่ายเงิน และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนา ทสภ.ให้เป็นไปตามแผนโครงการและระเบียบข้อบังคับที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำ แผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กระทรวงกำหนด และรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคและการดำเนินการป้องกันและแก้ไข

10. กำกับ ดูแล และรักษาความปลอดภัยพื้นที่สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ ก่อสร้าง ทสภ. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง ทสภ. 

11. อำนวยความสะดวกติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่าอากาศยานและสิ่งอำนวยความสะดวก

12. กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานที่จัดจ้างจากแหล่งภายนอก(Outsourcing) และ/หรือบริษัทผู้รับสัมปทานในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

13. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย