CC3

งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3)

ขอบเขต

ขอบเขตงาน      

ข้อมูลสัญญา 

 ขอบเขตงาน         

ข้อมูลการประกวดราคาจ้าง

ขอบเขตงาน

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2562  ขอบเขตงาน