อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

งานออกแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน

 
ประกาศจัดหาพัสดุ

ขอบเขตงาน 

 
ผลการจัดหาพัสดุ

ขอบเขตงาน 

 
สัญญา

ขอบเขตงาน