งานอุโมงค์


แนวความคิดในการออกแบบวิศวกรรมอุโมงค์

 

ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้

งานโครงสร้าง

 

รูปแบบโครงสร้างอุโมงค์

รูปตัดทั่วไปของอุโมงค์ รูปแบบที่ 1

 

 

รูปตัดทั่วไปของอุโมงค์ รูปแบบที่ 2

 

การวิเคราะห์ด้วยวิธี Finite Element Analysis