งานออกแบบระบบไฟฟ้า


ระบบไฟฟ้าในปัจจุบันและแนวคิดในการออกแบบ

 

 

งานออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อขยายเพิ่มขีดความสามารถระบบปัจจุบันให้สามารถรองรับการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

การออกแบบระบบไฟฟ้ามีดังนี้

- ระบบสายส่งไฟฟ้า 115 kV 
- อาคารสถานีไฟฟ้าหลักหลังที่ 2 (MTS 2)
- ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 24 kV และการติดตั้งสายไฟฟ้า
- สถานีไฟฟ้าย่อยในอาคารและนอกอาคาร (INDOOR SUBSTATION & UNIT SUBSTATION)
- งานตัด-ต่อเชื่อมระบบจำหน่ายไฟฟ้า 24 kV ปัจจุบัน 
- งานระบบควบคุมและรายงานผลผ่านระบบ SCADA