เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเข้าเยี่ยมชมโครงการ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝบช.ทสภ.) เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 บริเวณชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โถงผู้โดยสารขาเข้า จุดตรวจค้นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง ชั้น 3 จุดติดตั้งประติมากรรมช้างหิมพานต์   โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โซนร้านค้าและร้านอาหาร งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) CC1/2