เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษเยี่ยมชมโครงการ

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 บริเวณชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ชั้น 2 ห้องน้ำ ห้องรับรอง V.I.P. Lounge จุดตรวจค้นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง ชั้น 3 จุดติดตั้งประติมากรรมช้างหิมพานต์ โถงผู้โดยสารขาออก งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) CC1/2