คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ (รญศ.) ประธานตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สายงานยุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้างานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 บริเวณ ชั้น GBus gate ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ SAT-1 ชั้น 2 ทางเดินผู้โดยสารขาเข้า สะพานเทียบเครื่องบิน ห้องน้ำ จุดตรวจค้นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง ชั้น 3 จุดติดตั้งประติมากรรมช้างหิมพานต์ โถงผู้โดยสารขาออก และชั้น 4 โซนร้านค้าร้านอาหาร ซึ่งเป็นงาน CC1/2 งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย)