งานขยายอาคารผู้โดยสาร


งานออกแบบและก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก

บนพื้นที่ประมาณ 60,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อาคารผู้โดยสารหลัก