คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ (รญศ.) ประธานตรวจรับพัสดุ ประธานตรวจการจ้าง นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (ชญว.) และนายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง (ผอก.สกส.) ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้างานและงานปรับปรุงแก้ไขงานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน และงานระบบปรับอากาศภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 บริเวณ ชั้น GBus gate ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ SAT-1 ชั้น 2 ทางเดินผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 3 โถงผู้โดยสารขาออก และชั้น 4 โซนร้านค้าร้านอาหาร ซึ่งเป็นงาน CC1/2 งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย)