คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

        วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานยุทธศาสตร์ (รญศ.) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ตรวจรับงาน Key Date 3 งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนเชื่อมต่ออุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) CC1/2 โดยแบ่งทีมคณะกรรมการออกเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1 นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย ตรวจงาน ห้อง Baggage Control Room (BCR) ห้อง Security Command Center (SCC)  และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า บริเวณชั้น 2-4 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

        ชุดที่ 2 นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (ชญว.) ตรวจงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ชั้น 2-4 บริเวณจุดเปลี่ยนเครื่องผู้โดยสารขาเข้า สะพานเทียบเครื่องบิน งาน landscape ห้องรับรอง V.I.P. Lounge ห้องน้ำ จุดตรวจค้นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง ชั้น 3 บริเวณจุดติดตั้งประติมากรรมช้างหิมพานต์ ห้องน้ำโถงผู้โดยสารขาออก จุดติดตั้งประติมากรรมบุษบกแก้ว ชั้น 4 พื้นที่ร้านค้าร้านอาหาร และลงมาที่ชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า และชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (SAT-1)

        ชุดที่ 3 นายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร (รญท.) ได้ลงพื้นที่บริเวณติดตามงาน ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน D (Concouse D) บริเวณอาคารผู้โดยสาร (MTB)

        ชุดที่ 4 นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง (ผอก.สกส.) ตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน (Apron) พร้อมทั้งทดสอบความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

        ทั้งนี้การตรวจระบบงานดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดเวลาการส่งมอบงานของ CC1/2 เพื่อให้งานสำเร็จเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด และสามารถเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้