คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

        วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานยุทธศาสตร์ (รญศ.) ประธานตรวจการจ้าง นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) และนายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (ชญว.) ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการติดตั้งระบบแสงสว่างภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 บริเวณ ชั้น 2-4 งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลัง ที่ 1 และส่วนเชื่อมต่ออุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) CC1/2