คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. เยี่ยมชมโครงการ

      

    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และผู้เข้าอบรม ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ