คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่ช่างโยธา รุ่นที่ 12 กรมช่างโยธาทหารอากาศ เยี่ยมชมโครงการ…

    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ สิงหณุวุฒิ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก วรภาส โสรัจจตานนท์ นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่ช่างโยธา รุ่นที่ 12 กรมช่างโยธาทหารอากาศในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบการขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM), ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า(BHS)และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องประชุม AOB1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณลานจอดลานจอดอากาศยาน (Apron) เพื่อดูงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)  โครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา และงานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน ระบบกราวด์ร็อด (Ground Rod)