คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมโครงการ…

      เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญสิทธิ์  จันทรธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กอปร ศรีนาวิน อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1), ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM), ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) หลังจากนั้นคณะนักศึกษาได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน (Apron)