คณะส่วนสุขาภิบาล ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมโครงการ...

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะพนักงานส่วนสุขาภิบาล ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง สํานักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการ บริเวณอุโมงค์ระบบสาธารณูปโภค (Utility tunnel), งานระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิงบริเวณห้อง Fire Pump อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) หลังจากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชม งานระบบประปา บริเวณอาคารสถานีสูบน้ำหลักหลังที่ 2 (WSS2) เพื่อตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงต่อไปในอนาคต