คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ…

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  นายอนันต์  หวังชิงชัย กรรมการตรวจการจ้าง  ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน (Apron)