กรมช่างโยธา ทหารอากาศ เยี่ยมชมโครงการ…

    เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์  สิงหณุวุฒิ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ หัวหน้าคณะฯ นาวาอากาศเอก วรภาส โสรัจจตานนท์ (ตำแหน่งนายทหารประจำการกรมกำลังพลทหารอากาศ ช่วยปฏิบัติการกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ) และคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นายทหารประทวน รุ่นที่ 16  กรมช่างโยธาทหารอากาศ ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, การพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบการขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM), ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า(BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน (Apron)