มหาวิทยาลัย Victoria University College เยี่ยมชมโครงการ...

    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรธนะ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและประเมินโครงการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1), ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM), ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางวิศวกรรมโยธา ที่ได้มาตรฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน (Apron)