คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ...

    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561นายอนันต์ หวังชิงชัย คณะกรรการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ทางด้านทิศใต้บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM Depot)