“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”เยี่ยมชมโครงการ

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสศึกษาดูงาน การดำเนินงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อนำไปประกอบการเสนอความเห็นให้กับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณา โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2  และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกเป็นงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)  รวมทั้งแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2560 ฉบับปรับปรุง

     โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานก่อสร้างผลกระทบจากการดำเนินงาน  และแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม  ณ ห้องติดตามสถานการณ์ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม พื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) พื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2   บริเวณที่จะก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ เพื่อชมโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3