Facebook Render Thailand เยี่ยมชมโครงการ...

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2562 เวลา 09.30 น. นายวรรธนะ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ สมาชิกผู้ติดตาม Facebook Render Thailand จำนวน 20 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยคณะได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)  ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)

 

   หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน (Apron)