คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย เยี่ยมชมโครงการ...

      วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนเทคนิค ป้องกันฝ่ายดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)  ให้การต้อนรับและนำ เยี่ยมชมบริเวณก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ชั้น G ห้องปฎิบัติการ Fire Command Center (FCC) ชั้น B2 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ส่วนให้บริการ ร้านค้า ร้านอาหาร และอุโมงค์เชื่อมด้านทิศใต้  เส้นทางเดินรถ APM ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า และถนนให้บริการในเขตการบิน (Service Road)  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผนการตรวจป้องกันอัคคีภัย การกำหนดเส้นทางเดินรถดับเพลิง จุดจอดรถดับเพลิงและจุดรวมพลต่าง ๆ ก่อนการเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสาร