คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.อัสสัมชัญ เยี่ยมชมโครงการ...

     วันที่ 15 ตุลาคม  2562 เวลา 13.30 น.  นายจรูญสิทธิ์  จันทรธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)  ให้การต้อนรับ อาจารย์สมศักดิ์ จิตมั่น อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะนักศึกษา ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้าง แนวคิดการออกแบบ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ พร้อมตอบข้อซักถาม  ณ ห้อง Auditorium สํานักงานบริหารโครงการก่อสร้าง

     หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ชั้น 4 และลานจอดอากาศยาน