คณะข้าราชการและนักเรียนนาย จปร. เยี่ยมชมโครงการ...

       เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรธนะ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ พันเอก เสรี วงศ์ชุ่มใจ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษาและคณะนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) หลังจากนั้นคณะนักเรียนได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และลานจอดอากาศยาน (Apron)