คณะฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมทั้งพนักงานใหม่ เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณห้อง OCC ถนนบริการในเขตการบิน (Service Road) บริเวณชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)  เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงานปฎิบัติการเขตการบินในต่อไป