คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า

     วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นาย อเนก ธีระวิวัฒก์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ชั้น 2, ชั้น 4, และ ชั้น G