คณะเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เข้าเยี่ยมชมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก วิศิษฐ  ชำนาญไพร รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และคณะเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ณ ห้อง Auditorium สกส. จากนั้นคณะได้เยี่ยมชม อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า จุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง ชั้น 3 จุดติดตั้งประติมากรรม ช้างหิมพานต์ โถงผู้โดยสารขาออก และสะพานเทียบเครื่องบิน