คณะทำงานฯ ตรวจความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Operational Readiness and Airport Transfer : ORAT) ประกอบด้วยคณะฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทอท. ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ชั้น G บริเวณห้องปฏิบัติการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้องวิเคราะห์และแจ้งภาพระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ห้องตรวจสอบกระเป๋า ชั้น 2 บริเวณจุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า จุดติดตั้งทางเลื่อนโดยรอบอาคาร สะพานเทียบเครื่องบิน และชั้น 3 บริเวณโถงผู้โดยสารขาออก จุดติดตั้งประติมากรรมช้างหิมพานต์