คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

        วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ณ ห้อง Auditorium สกส. จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคาร SAT-1 บริเวณชั้น 2 บริเวณจุดผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า ชั้น 3 โถงผู้โดยสารขาออก บริเวณจุดติดตั้งงานประติมากรรมช้างหิมพานต์ จุดติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน