คณะกรรมการ ทอท. ตรวจความก้าวหน้า โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

       วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 07.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง(รญว.)ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (ชญว.) นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผอก.สกส.)คณะผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม (IP:Integrity Pact) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและกำกับการก่อสร้าง ตลอดจนแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM Station) ชั้น B2 ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) ชั้น G งานสถาปัตยกรรม และงานฝ้าและเพดาน ที่ชั้น 3 และ ชั้น 4 เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้