คณะกรรมการ ทอท. ตรวจความก้าวหน้า โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

        วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 07.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง(รญว.)ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (ชญว.) นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ผอก.สกส.) นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและกำกับการก่อสร้าง ตลอดจนแก้ไขปัญหางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) และงานติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS)(CC5) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  บริเวณอุโมงค์ต่อเชื่อมด้านทิศใต้ ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Depot) ห้องควบคุมระบบการเดินรถ (OCC) อุโมงค์ติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าความเร็วสูง (Individual Carrier System :ICS) ด้านทิศตะวันออก โรงคลุมระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า  และสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ บริเวณ Concourse D เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้