คณะกรรมการ ทอท. ตรวจความก้าวหน้า โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

        วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 07.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (ชญว.) นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผอก.สกส.) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและกำกับการก่อสร้าง ตลอดจนแก้ไขปัญหางานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2  งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานฝ้าเพดาน ชั้น 3  สะพานเทียบเครื่องบิน S109 และติดตามเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่บริเวณชั้น G ให้กับงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (CC5) รวมทั้งติดตามความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1) เพื่อเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้